MYND YN WYRDD

Beth Rydym Yn Ei Wneud

Rydyn ni’n gwybod nad yw’n hawdd bod yn wyrdd ond os oes gennych chi ddiddordeb mewn lleihau eich ôl troed carbon, dod o hyd i lwybr i sero net neu ddim ond eisiau arbed arian a lleihau eich gorbenion, gall Greener Edge helpu.

Mae’r tîm Greener Edge yn cynnig cyngor annibynnol i chi fel y gallwch ddewis y cynnyrch gorau ar gyfer eich anghenion.

Mesur a dadansoddi ôl troed carbon a datblygu strategaeth datgarboneiddio

Mae Greener Edge yn cyfrifo ôl troed cyfan busnes gan gwmpasu allyriadau cwmpas 1, 2 a 3 cyflawn.

Tystysgrifau Perfformiad Ynni Domestig ac Annomestig

Gall Greener Edge gyflwyno Tystysgrifau Perfformiad Ynni Domestig ac Annomestig

Archwiliadau ynni a gwasanaethau rheoli ynni

Rydyn yn mapio sut mae ynni’n cael ei ddefnyddio mewn adeilad. Rydym yn darganfod faint o ynni a ddefnyddir ar gyfer goleuo, gwresogi, oeri a phrosesu offer ac ati a pha offer sy’n defnyddio’r ynni hwnnw.

Cynlluniau gweithredu cynaliadwyedd integredig

Bydd Greener Edge yn gweithio gyda chleientiaid i gyflwyno cynllun gweithredu cynaliadwyedd cynhwysfawr, sy’n cwmpasu pob agwedd ar effeithlonrwydd ynni a datgarboneiddio, y gadwyn gyflenwi ac effeithlonrwydd adnoddau yn ogystal â’r amgylchedd naturiol a bioamrywiaeth.

Mae Greener Edge yn edrych ar y llun 360°, llawn. Rydym hefyd yn edrych ar brosiectau trwy wahanol lensys, nodi’r meysydd sy’n bwysig i’r cleient a rhanddeiliaid y cleient, a gweithio gyda nhw tuag at eu nodau.

Mae’r lensys hyn yn cynnwys:

Y lens ariannol

Mae’r lens cyllidol yn bwysig ac yn un o’r pethau mwyaf yr edrychwn arno gan fod angen i bobl gyfiawnhau elw ar eu buddsoddiad ar brosiectau – oni bai eich bod yn gallu dadansoddi rhywbeth yn ariannol ni allwch gyfiawnhau unrhyw wariant cyfalaf na benthyca cyfalaf.

Y lens carbon

Efallai na fydd symud i ateb carbon is yn rhatach. Mae’n bwysig edrych ar flaenoriaeth y sefydliad: a yw’n edrych ar y prosiect o safbwynt ariannol yn unig? Neu o safbwynt carbon? Yn aml mae angen iddo fod yn gyfuniad o’r ddau.

Y lens effaith amgylcheddol

Dyma lle rydym yn canolbwyntio ar lygredd, elifiant, gollyngiadau, storio cywir o ddeunyddiau ac ati. Edrychwn ar yr effaith uniongyrchol ar y blaned ac ar y cleient ar lefel leol.

Y lens gwastraff ac adnoddau

Mae hyn yn cynnwys edrych ar ôl troed carbon uniongyrchol deunyddiau yn ogystal â ffynonellau moesegol nwyddau. Beth sy’n bwysicach, prynu cynnyrch y gellir ei ailddefnyddio ond sydd wedi’i weithgynhyrchu ymhell i ffwrdd neu brynu cynnyrch untro ond y gellir ei ailgylchu a gynhyrchwyd yn lleol?

Y lens foesegol

Gallwch brynu’r cynhyrchion ‘gwyrddaf’ fel ceir trydan lle tybiwch eich bod yn helpu i achub y blaned, ond beth os yw’r batris yn y ceir trydan hynny’n defnyddio Lithiwm a gloddiwyd yn y Congo, neu os yw’r cynnyrch y gellir ei ailgylchu fwyaf yn cael ei weithgynhyrchu mewn ffatrïoedd â record hawliau dynol gwael?

Mae Greener Edge hefyd yn darparu:

  • Archwiliad a chefnogaeth ISO: 14001 ac ISO: 50001
  • Archwiliadau gwastraff
  • Rheoli prosiect
  • Archwiliadau bioamrywiaeth

Mae gennym hanes profedig o helpu sefydliadau i weithredu’n fwy cynaliadwy, felly cysylltwch heddiw i weld beth allwn ni ei wneud i chithau.